Robert van den Bergh | How to make 2019 your best year yet

How to make 2019 your best year yet?

Openbaring 21: 5: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Matt. 19: 16  Rijke jongeling

Dan zegt Jezus het volgende:

Matt. 20: 1 – 16

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard.

Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen.

Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur (17.00) van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen”, antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.”

Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl het onder brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.

De mannen liepen teleurgesteld weg naar huis…

Jezus vervolgde verder: “God geeft ons altijd meer dan dat we verdienen, Hij zal altijd van ons houden en Hij wil van iedereen houden. Hij wil IEDEREEN gelukkig maken!”

Maar het is vaak aan ons hoe we met dingen omgaan die we van God krijgen.

In Matt. 19 zegt Petrus: ‘Heer, wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn U gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn?’ (Mt. 19:27-30) Waar kunnen wij naar uitkijken?

Er is wel degelijk een beloning. God wordt ook zo genoemd in de Bijbel: ‘een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Hebr. 11:6)

En dat is belangrijk als je doelen hebt voor 2019. Niet meer bijbel gaan lezen, of bidden, of werken aan je geduld, om iets gedaan te krijgen van God. Ik doe wat voor U en dan werkt U mee aan het realiseren van mijn doelen.

Dat was de geest van de mannen, die daar de hele dag gewerkt hadden. ‘Wij hebben een zware dag en de hitte doorstaan, nu willen we daar ook naar beloond worden.’  Een ieder van ons die de dingen voor God met zo’n houding doet, komt bedrogen uit.

Laat de Heer over jou zeggen: ‘Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal Ik je stellen.’ (Mt 25:21)

De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.

Je toewijden aan Hem omdat je weet, ziet waarom het gaat.

God op de eerste plaats. Zoek eerst Zijn Koninkrijk, en Zijn gerechtigheid, en al het andere (wat je nodig hebt) zal je bovendien gegeven worden. (Matt. 6: 33)

Wat kan ik dit jaar doen om Uw koninkrijk verder gestalte te geven in deze wereld? Heer, wat zijn Uw doelen? Laat me er eens wat van zien? Dan pas ga je jouw eigen doelen stellen.

Het kan je beste jaar ooit worden als je gaat zien wat Gods doel met jou is: jou vullen met Hemzelf.

Want wat je heel vaak ziet is dat mensen hun eigen doelen gaan stellen.

Matt. 22: 36: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Je zult de Heer, je God, liefhebben met geheel je hart, en met geheel je ziel, en met geheel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Je zult je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.

Is there room in your heart for God to write His story?

Jouw agenda of Gods agenda? Jouw doel of Gods doel met jouw leven?

God wil niets liever dat jij tot vrucht komt in 2019. Dat de wensen van je hart in vervulling gaan, maar nog liever dat jullie relatie groeit, dat je nog meer tijd met Hem besteed.

Jacobus zegt: Als er iemand is onder jullie die gebrek heeft aan wijsheid, laat het hem God vragen, Die vrijgevig is naar allen zonder terughoudenheid en hij zal hem gegeven worden. (Jac. 1: 5)

Toch een kleine check of je doelen in lijn lopen met Gods plan voor je leven:

  • Open de bijbel en kijk of je teksten of situaties kunt vinden die je doel bevestigen. Is het een bijbels doel?
  • Vraag God! Bid en vraag God of Hij jou de weg toont die Hij wil dat je die gaat. Psalm 32: 8 zegt: Ik zal je instructies geven en je leren welke weg je moet gaan; Ik zal je advies geven terwijl mijn liefdevol oog op je gericht is.
  • Vraag het betrouwbare vrienden of mensen die je coachen of mentoren en vraag hen om een stukje advies. Spr. 15: 22: Zonder raad, plannen mislukken, maar met veel raadgevers zullen zij slagen.

Als antwoorden toch uitblijven of vaag zijn, geef het niet op.

Let op het proces in je leven – God wil dat je er doorheen gaat. In het wachten ontstaat vaak wijsheid en leren we Zijn stem te verstaan, te onderscheiden en wijsheid van God te ontvangen. Hij zal het je geven op Zijn perfecte timing. Vertrouw op Zijn leiding en zoek Hem boven alles.

Spr. 3: 5: Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.

Rom. 12: 2: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en volkomene.

Deze dingen wil God voor ons zodat we dicht bij Hem blijven, ons geloof groeit en we vrucht dragen.

De juiste doelen zullen je leiden naar God toe en niet van Hem vandaan.

Hoe zorg ik ervoor dat ik dit jaar mijn voornemens cq mijn doelen haal?

Blijven gaan, blijven proberen, niet stilstaan, niet haperen, niet terugtrekken.

Joh. 15: 4: Blijf in Mijn, zoals Ik in jou. Zoals de rank niet vanuit zichzelf vrucht kan dragen, behalve als het aan de wijnstok blijft; zo kun jij ook niets uit jezelf. Ik ben de wijnstok, jullie de ranken: Hij die in Mij blijft, en Ik in hem, hij zal veel vrucht dragen, want zonder Mij zul je niks kunnen doen.

Filip. 3: 13: Ik denk niet dat ik het al heb gegrepen, maar 1 ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Podcast