Ap Verwaijen | Terugkijken en vooruitkijken

HET  OUDE JAAR 2018 – HET NIEUWE JAAR 2019

  1. In wat voor tijd leven we?
  2. Hoe ben ik eraan toe?
  3. Heb ik voornemens voor 2019?

 

  1. In wat voor tijd leven we?

De wereld

Vervolging

Nederland

De eindtijd

 

Lukas 17:20 e.v.

Vers 26: En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven tot op de dag dat Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam, en hen allen deed omkomen.

 

  1. Persoonlijke evaluatie

Geestelijk leven: wij zijn

Het licht der wereld. (Matt5:14)

Het zout der aarde. (Matt. 15:13)

Een geur van Christus. (2 Kor 2:15)

Een brief van Christus. (2 Kor 3:3)

 

  1. Voornemens voor 2019

Mijn situatie

Mijn leven met God

De basis van je leven is je karakter.

 

Johannes 1:48-52

Jezus zag Nathanaël naar Zich toekomen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom zat, zag ik u. Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Podcast