Robert van den Bergh | Divergent deel 4 – Wired to Serve

Wired to Serve

Als CLC Nederland hebben we 12 waarden die beschrijven wat we belangrijk vinden en wat we na willen streven met elkaar:

 1. Jezus centraal
 2. We leven voor Zijn doel vs we leven voor onszelf
 3. We helpen mensen Jezus te volgen
 4. We waarderen en respecteren mensen
 5. We dienen met vreugde vs bediend willen worden
 6. We bouwen familie
 7. We zijn relationeel en persoonlijk
 8. We zijn gastvrij
 9. We waarderen dienend leiderschap vs onafhankelijkheid
 10. We zijn vrijgevig en dragen bij vs terughoudendheid en consumeren
 11. We geloven in excellence vs middelmatigheid
 12. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel

Het is gaaf en tevens een uitdaging om met elkaar als kerk CLC Breda deze waarden waardevol te maken en te houden.

Divergent – Wired to serve – deel 4 
Jij geheel anders door vernieuwing van denken, en hierdoor vernieuwing van karakter en van handelen en gedrag.

Waarde in dit deel: We dienen met vreugde vs zelf bediend willen worden.

Lucas 5:37 HTB – “Men doet ook geen jonge wijn in oude leren zakken. Want door het gisten van de jonge wijn zou het oude, stugge leer gaan scheuren. Zowel de oude zakken als de jonge wijn zouden verloren gaan. Nee, jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Als iemand van de oude wijn gedrongen heeft, wil hij de nieuwe niet eens proeven. Hij vindt de oude goed genoeg.”

God wil ons altijd vernieuwen. God is met ons bezig, opdat wij nieuwe dingen leren. Hij wil geen jonge wijn in oude zakken doen. Hij wil ons stretchen, maar niet stuk laten gaan. Hij wil dat we open staan voor nieuwe dingen. Als het oude je zit als gegoten, wat moet je dan nog met iets nieuws? Maar het gaat wel blokkeren als God iets nieuws wil doen.

God wil jou vernieuwen en daardoor ook de kerk vernieuwen. De kerk is Zijn lichaam door wie Hij spreekt en handelt. Door de kerk heen, door ons heen, wordt zijn aanwezigheid merkbaar in deze wereld.

5 punten die ik hieronder behandel waardoor ‘dienen’ iets van je DNA (= wired) gaat worden.

Efeziërs 2:8-9 Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

 1. We zijn gered door genade – niet door onze daden, niet door wat we hebben gedaan. Hij heeft het voor ons, voor jou en mij, volbracht. Daar kunnen wij niets aan toevoegen. We kunnen redding niet verdienen, alleen aannemen.

Waarom zo belangrijk? Als we de waarde: we dienen met vreugde bekijken en je ervaart niet dat je bent gered, dan probeer je het door goede daden te doen te verdienen, door te dienen, en dat gaat op een gegeven moment zoveel moeite en energie kosten. God wil niet dat je het verdient voor Hem. Hij vraagt alleen maar of je beschikbaar bent en je Hem toegang wilt verlenen, zodat Hij jou van binnenuit kan gaan veranderen, vernieuwen. Steeds meer Zijn vrijheid in jouw leven gaan ervaren. Dan kun je je bestemming gaan uitleven. Je gaat doen waarvoor je geroepen bent. Want je bent geroepen. En dat is punt 2.

 1. We zijn gered & geroepen
  2 Tim. 1:9 Hij heeft ons gered en geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.

Niet op grond van je talenten of dat je zo goed geleefd hebt. God helpt je door Zijn Geest in jou om goede keuzes te maken, om je karakter te vormen. En Hij roept jou tot een taak. Hij wil niet dat we stil gaan zitten afwachten: Gaat heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen. Maak het goede nieuws bekend. Ik ben opgestaan, Ik heb de vijand overwonnen en Ik ga alles nieuw maken, en Ik begin bij jou.

Ef. 2: 10 Hij heeft ons gemaakt tot wat wij NU zijn: in Christus Jezus geschapen.

Je hoeft niet te wachten tot je goed genoeg bent. Doen met wat je tot nu toe hebt, in Christus. De weg gaan van goede daden. Dat is actie en dat brengt me bij punt 3.

 1. Ons geloof in actie

Jacobus, een broer van Jezus, heeft het in de bijbel over het geloof. Geloof en daden. Dat je geloof beproefd mag worden zodat het opgewassen is tegen verleidingen. Door beproevingen wordt je geloof steeds zuiverder, verleidingen breken je geloof af.

Jak. 2:14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Wanneer je zegt dat je gelooft heeft dat consequenties voor je gedrag.

 1. Het grote probleem: arbeiders gezocht

Luc.10:1 Daarna wees de Heer Jezus nog 70 leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij Zelf nog zou komen. 2 Hij zei tegen hen: “De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. 3 Ga nu op weg. Jullie zullen zijn als schapen tussen de wolven.

Het probleem zit em niet in die oogst, maar in de arbeiders. Onze roeping is om uit te stappen om als arbeider gebruikt te worden. Geen arbeider in ruste. God roept je om arbeider te zijn, om Zijn oogst binnen te halen. Zijn oogst is groot. De velden zijn rijp om te oogsten. Het zijn de mensen om ons heen.

 1. Je ligt onder vuur

Je bent als het ware een schaap met beschermde status tussen de wolven. Dat betekent niet dat je niks gebeurt. Je bent niet geroepen om het beloofde land binnen te wandelen maar om het in bezit te nemen. Dat vraagt actie.

Luk. 8:26-39  Verhaal van de bezeten man, Jezus drijft demonen uit die op de vlucht in de varkens gaan die vervolgens verdrinken.

Als jij opstaat om arbeider te zijn, dan gaat de vijand bewegen. Ondanks dat hij verliezer is zal hij altijd schade proberen aan te richten. Hij zal op zoek gaan naar wat het meest kwetsbaar is voor jou, die belangrijk zijn in je leven: je huwelijk, gezin, je zekerheid en vastigheid in het natuurlijke,  je baan of werk, identiteit, onzekerheid, angst. Hij zal je daar proberen aan te vallen.

Terwijl de vijand op de vlucht is kan hij in zijn val iets meeslepen. Realiseer je dat. Hij is overwonnen en op de vlucht, maar de vijand kan iets teweeg brengen zoals ontmoediging, tegenslag. Besef je dat de vijand op de vlucht is. Jezus had overwonnen. We hebben het in ons om de overwinning te behalen. Jezus heeft niet gezegd dat het makkelijk zou zijn. Toch zijn we geroepen arbeider te zijn.

2 Cor.12:6-10 (…) want ik (Paulus) wil beoordeeld worden op wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: “Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid…

Mensen zeggen wel eens: “als alles in rust en vrede verloopt is het goed, zo werkt God.” Maar dat is niet wat er in de bijbel staat. Soms lig je onder vuur.

God heeft een roeping voor jou, laat je niet intimideren door tegenslag. Jezus wil je altijd uit de put trekken. De boze valt altijd aan, juist, als je even niet oplet. God werkt door moeilijkheden heen, niet alleen door rust en vrede.

We zijn geen perfecte arbeiders, en soms zullen er dingen tegenstaan. Dwars door moeite en pijn laat God je Zijn genade zien.

Je bent een schaap tussen de wolven en niet een wolf tussen de schapen.

Dat zal je altijd afhankelijk maken van Jezus. Zo groeit Zijn DNA in jou.

Podcast